John W. Lewis

John W. Lewis House (Clark County, Illinois)
Elegant private residence