Alexis Phelps

Alexis Phelps House (Henderson County, Illinois)