Thomas C. Carson

Thomas C. Carson House (Johnson County, Iowa)