Mitchell Y. Jackson

Mitchell Jackson Farmhouse (Washington County, Minnesota)