William Kimbrough Pendleton

William Kimbrough Pendleton House (Lake County, Florida)