Demarest, New Jersey

Bogert House (Bergen County, New Jersey)
John Meyerhoff House (Bergen County, New Jersey)
John R. Demarest House (Bergen County, New Jersey)
Samuel R. Demarest House (Bergen County, New Jersey)