Pinehurst, North Carolina

Lloyd-Howe House (Moore County, North Carolina)
Pinehurst Historic District (Moore County, North Carolina)
Pinehurst Race Track (Moore County, North Carolina)