Elias Woodward

Elias Woodward House (Benton County, Oregon)