Frank M. Orem

Frank M. Orem House (Salt Lake County, Utah)