John P. Cahoon

John P. Cahoon House (Salt Lake County, Utah)