Charles Dunlap

Charles H. Dunlap House (Maricopa County, Arizona)