Silas Smith

Ensign-Smith House (Iron County, Utah)