Louis Beatty

Louis Beatty House (Erie County, Ohio)