Wilson I. Snyder

Wilson I. Snyder House (Summit County, Utah)