Bussey, Iowa

Evan F. Ellis Farmhouse (Marion County, Iowa)