Evan F. Ellis

Evan F. Ellis Farmhouse (Marion County, Iowa)