Lewis W. Douglas

Lewis Douglas House (Maricopa County, Arizona)