Thomas Hess

Jessie Abernathy House (Stone County, Arkansas)