Maj. John H. Fordham

Maj. John Hammond Fordham House (Orangeburg County, South Carolina)