A.M. Etherton

Reef House (Jackson County, Illinois)