John Denham Palmer

John Denham Palmer House (Nassau County, Florida)