Frank Edens

Edens House (Yavapai County, Arizona)