David Getaz

James Robert Williams House (White County, Illinois)