Nathaniel H. Burt

Nathaniel H. Burt House (Leavenworth County, Kansas)