Edward Popham

Popham Ranch (Ravalli County, Montana)