Samuel Simpson White

White--Kellogg House (Clackamas County, Oregon)