Pomeroy, Washington

Downtown Pomeroy Historic District (Garfield County, Washington)
Garfield County Courthouse (Garfield County, Washington)
Indian Timothy Memorial Bridge (Asotin County, Washington)
Bypassed two-span through arch bridge over Alpowa Creek on US 12
Lewis and Clark Trail-Travois Road (Garfield County, Washington)