John Frank Prather

Price--Prather House (Sangamon County, Illinois)