Frenchglen, Oregon

Frenchglen Hotel (Harney County, Oregon)
Riddle Ranch (Harney County, Oregon)