Kathleen, Georgia

Log Dogtrot House (Houston County, Georgia)