Fourmile Hill, Arkansas

Thomas House (White County, Arkansas)