Bohumil Shimek

Bohumil Shimek House (Johnson County, Iowa)