Lebo, Kansas

Cleo F. Miller House (Coffey County, Kansas)