Zora Neale Hurston

Eatonville Historic District (Orange County, Florida)
Zora Neale Hurston House (St. Lucie County, Florida)