Grayville, Illinois

William W. Gray House (White County, Illinois)