Thomas L. Blanton

Thomas L. Blanton House (Taylor County, Texas)