Milford, Kansas

James Dixon House (Geary County, Kansas)