Brantly Sturdevant

Brantly Sturdevant House (Holt County, Nebraska)