Frederick Graff

Fairmount Water Works (Philadelphia County, Pennsylvania)