Newman, Illinois

Streibich Blacksmith Shop (Douglas County, Illinois)