Emil Swensson

Charleroi--Monessen Bridge (Washington County, Pennsylvania)
Through truss bridge over Monongahela River on PA 2018 in Charleroi