Henry, Nebraska

Henry State Aid Bridges (Scotts Bluff County, Nebraska)