Charleroi Borough, Pennsylvania

Charleroi Historic District (Washington County, Pennsylvania)
First National Bank of Charleroi (Washington County, Pennsylvania)