Frank Slack

Porter Hotel (Mitchell County, Kansas)