Cimarron, Kansas

Cimarron Hotel (Gray County, Kansas)