Anthony Yoerg, Sr.

Anthony Yoerg Sr., House (Ramsey County, Minnesota)