James G. Pendleton

Pendleton, James G., House (Waldo County, Maine)