Sarah L. Henderson

Sarah L. Henderson House (Stafford County, Kansas)