Crofton, Nebraska

Argo Hotel (Knox County, Nebraska)