John Henry Wishek, Sr.

Wishek City Hall, Old (McIntosh County, North Dakota)